27.01.2016 - 27 Ocak 2016 tarihli resmi Gazete’ de Asansör Piyasa Gözetimi Ve Denetimi Yönetmeliği yayınlandı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın hazırladığı yönetmelik; insanların, insan ve yüklerin veya sadece yüklerin taşınmasında kullanılan asansörlere yönelik gerçekleştirilecek piyasa gözetimi ve denetimi ile asansör bakım ve servis hizmeti sunanlara ilişkin yürütülecek hizmet denetimi usul ve esaslarını belirlemeyi amaçlıyor.

Piyasa Gözetimi ve Denetimi (PGD), durumun gereklerine göre, ‘ilgili teknik düzenlemenin öngördüğü işaretler ve/veya belgeler üzerinden inceleme, duyusal inceleme, test ve muayene.' hususlarından bir veya birkaçını kapsayacak şekilde yapılacak.

Test ve muayene hizmetine ihtiyaç duyulması halinde, PGD esnasında tutanağın ilgili bölümü doldurulacak. Tutanağın bir nüshası, söz konusu asansöre müdahale edilmemesi gerektiği hususunu da içeren test ve muayene bilgilendirme yazısı ile birlikte asansör monte edene iletilecek.

Test ve muayene yapılacak asansöre ilişkin tutanağın bir nüshası, ilgili Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünü tarafından belirlenen onaylanmış kuruluşa veya uygunluk değerlendirme kuruluşuna, test ve muayene hizmeti talep yazısı ekinde üç iş günü içerisinde iadeli-taahhütlü olarak ve ayrıca e-posta ile gönderilecek.

Onaylanmış kuruluş veya uygunluk değerlendirme kuruluşu talep yazısının ulaşmasından itibaren söz konusu asansöre yönelik test ve muayene planını il müdürlüğü ile müştereken belirlenecek.

Test ve muayene planının il müdürlüğüne iletilmesini müteakip il müdürlüğü tarafından asansör monte edene test ve muayene planı iletilecek. Asansör monte eden, test ve muayene işlemine katılım sağlayacak.

 

DETAYLAR İÇİN...

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/01/20160127-5.htm