17.05.2018 - Asansörün Hizmete Alınmadan Önce Muayene ve Deneylerin A tipi muayene kuruluşunca gerçekleştirilmesi

4.5.2018 tarihinde yayınlanan Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği Madde 33 3. Fıkrasına göre, "Bir defaya mahsus tescil öncesi ilk periyodik kontrol ilgili uyumlaştırılmış standardında veya buna karşılık gelen uyumlaştırılmış Türk standardında yer alan asansörün hizmete alınmadan önce muayene ve deneyler bölümünde öngörülen yükte ve hızda A tipi muayene kuruluşunca gerçekleştirilir. Ancak Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB) kapsamında söz konusu asansörün son kontrolü, birim doğrulama veya son muayene gibi uygunluk değerlendirme yöntemlerinden biriyle onaylanmış kuruluş tarafından yapılmış ise tescil öncesi ilk periyodik kontrol yüksüz ve düşük hızda yapılır"
Olarak belirtilmiştir.

Buna göre;
TS EN 81-1 A3 standardı;
EK-D Asansör Hizmete Alınmadan Önce Yapılan Deney Ve Muayeneler bölümünde,
D.2 Deney ve doğrulamalar kısmında;
d) Deney, beyan yükünün %125 ile yüklü kabin aşağı yönde hareket ederken motora ve frene giden enerjinin kesilmesi suretiyle yapılır.
olarak belirtilmektedir.

h) Tahrik yeteneğinin kontrolü
1) tahrik makinasının en sert frenleme etkisiyle birden fazla durma denemesi ile tahrik yeteneğinin kontrolü yapılır. Her denemede kabin tam olarak durmalıdır.
Bu deney,
a) Seyir mesafesinin üst kısımlarında boş kabin yukarı çekerken,
b) Seyir mesafesinin alt kısımlarında, %125 beyan yükü ile yüklü kabin aşağı inerken
yapılmalıdır.

Ani frenlemeli tampon etkili güvenlik tertibatı
Kabin beyan yükü ile yüklü ve beyan hızıyla hareket ederken güvenlik tertibatı devreye sokulmalıdır.


Kaymalı güvenlik tertibatı
Kabin %125 yükü ile yüklü ve beyan hızı veya daha düşük hızda hareket ederken güvenlik tertibatı devreye sokulmalıdır.

Deney beyan hızından daha düşük bir hızla yapıldığında imalatçı tip kontolü yapılan kaymalı güvenlik tertibatının, dinamik olarak kabine bağlanmış durumdaki davranışını gösteren eğrileri hazır bulundurmalıdır.

TS EN 81-20 standardı
6.3.1 Frenleme sistemi
Deney, aşağıdakileri doğrulamalıdır:
a) Elektromekanik fren, beyan yüküne ilave olarak % 25 fazla yüklü kabini, beyan hızıyla aşağı yönde hareket halindeyken durdurabilmelidir. Bu durumda kabinin yavaşlama ivmesi, güvenlik tertibatının çalışması veya tamponlara oturmasına neden olan ivmelerden büyük olmamalıdır.
b) Buna ilave olarak bir fren seti, yeterli frenleme etkinliğiyle çalışmadığı durumda aşağı yönde hareket eden ve beyan yükü ile yüklü kabini yavaşlatabildiği uygulanabilir deneylerle doğrulanmalıdır.
c) ( q -0,1 ).Q v e ( q -0,1 ) .Q' nın sınırları dâhilinde yüklü kabinde, frenin el ile devre dışı bırakılması asansörün doğal hareketine neden olduğu veya bu amaçlara uygun tertibatların mevcut olduğu ve bu tertibatların çalışır olduğu doğrulanmalıdır.

6.3.3 Tahrik yeteneğinin kontrolü
Tahrik yeteneğinin kontrolü, asansör kurulumuna uygun çok sert frenlemeli birkaç durdurma ile
gerçekleştirilmelidir. Her bir deneyde, kabinin tam durdurulması sağlanmalıdır.

Bu deney, aşağıdaki gibi yapılmalıdır:
a) Boş kabinle yukarı yönde seyir hareketinin en üst seviyesinde,
b) Beyan yükünün % 125'i ile yüklü kabinle aşağı yönde seyir hareketinin en alt seviyesinde,
Karşı ağırlık tampon/tamponlarla temas etmeli ve makine halat kayması oluşana kadar dönmeye devam etmeli ve/veya kayma oluşmazsa bu kabin, yükselmemelidir. Montajı gerçekleştirenin belirttiği gibi dengenin olduğu kontrol edilmelidir.

6.3.4 Kabin güvenlik tertibatı
a) Ani frenlemeli güvenlik tertibatı:
Kabin, beyan hızında hareket etmeli ve aşağıdaki yüklemelerden biri ile yüklü olmalıdır:
1) Beyan yükü, Çizelge 6 karşılık geldiğinde beyan yüküyle veya
2) Hidrolik asansörlerde beyan yükü, Çizelge 6 verilen değerden daha küçük olduğunda Çizelge 6'ya karşılık geleni aşmayan yük hariç olmak üzere beyan yükünün % 125 ile.

b) Kademeli olarak devreye giren güvenlik tertibatı:
Halatlı tahrikli asansörlerde kabin, beyan yükünün % 125 ile yüklü olmalı ve beyan hızı veya daha az bir hızda seyir hareketini yapmalıdır.

Pozitif tahrikli asansörlerde ve hidrolik asansörlerde beyan yükü Çizelge 6'ya karşılık geldiğinde, kabin beyan yükü ile yüklenmeli ve beyan hızında veya daha düşük bir hızda hareket seyrine başlamalıdır.

Hidrolik asansörlerde beyan yükü, Çizelge 6'da verilen değerden daha küçük olduğunda, Çizelge 6'ya karşılık geleni aşmayan yük hariç olmak üzere kabin, beyan yükünün % 125 ile yüklü olmalı ve beyan hızı veya daha az bir hızda seyir hareketini yapmalıdır.

Deney beyan hızından daha küçük bir hızda yapıldığında imalatçı, askı tertibatı takılı olarak dinamik deneye tabi tutulduğunda tip deneyine tabi tutulmuş kademeli güvenlik tertibatın davranışını gösteren eğrileri sağlamalıdır.